Energetická certifikácia budov - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Energetická certifikácia budov

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú ale aj na významne obnovovanú budovu v prípade kolaudačného konania po 1. januári 2008, ako aj na budovu predávanú a prenajímanú po 1. januári 2008. Zo zákona sú vyňaté pamiatkovo chránené stavby a budovy postavené pred rokom 1947. Výnimka sa týka aj niektorých malých objektov a stavieb, ktoré sa využívajú len niekoľko mesiacov roku.

Energetický certifikát budovy zabezpečuje vlastník budovy. Povinnosti vlastníka budovy sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Energetický certifikát budovy je možné spracovať iba spôsobom, ktorý vyplýva zo zákona č. 555/2005 Z.z.. Vzhľad energetického certifikátu musí zodpovedať vzoru, ktorý je zverejnený vo vyhláške MVRR SR č. 625/2006 Z.z.

Energetický certifikát spracováva a vystavuje odborne spôsobilá osoba (tepelná ochrana, vykurovanie a príprava teplej vody; pri administratívnych budovách aj vetranie, chladenie a osvetlenie). Súčasťou certifikátu je aj návrh opatrení, ktoré je potrebné spraviť, aby budova spĺňala normy platné v EÚ. Energetický certifikát obsahuje identifikačné údaje oprávnenej osoby, opis budovy, kategóriu budovy, číselné ukazovatele, výsledky výpočtu, údaj o platnosti. Platnosť certifikátu môže byť najviac 10 rokov.

Ak máte záujem o energetický certifikát kontaktujte firmu Byterm s.r.o

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky